18
  Klik for at se kalenderen
Fredag den 21. Juni 2024, klubaften kl. 19:00 (vagt: Kaj)
  
   Login
 
Nyheder
Klubben
    Bestyrelsen
    Vedtægter
    Velgørenhed
Kalender
Temaaftener
Vedtægter

§1
Stk1 Klubbens navn er Gadevangs Data- & Elektronikklub.
Stk2 Klubben blev stiftet den 22. august 1978 under navnet Gadevangs Radio- & Elektronikklub, men fik sit nuværende navn den 20. september 1989.

§2

Klubbens formål er:
- At skabe rammer i Gadevang for computer- og spilinteresserede beboere.
- At bygge og reparere computere.
- At udbrede kendskab til computere og ny teknologi.
- At rådgive klubbens medlemmer samt øvrige beboere i Gadevang om IT.

§3
Stk1 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i september.
Stk2 Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen eller af 3 medlemmer i forening.
Stk3 Indkaldelsen skal ske skriftlig til de enkelte medlemmer med mindst 2 ugers varsel.
Stk4 Forslag fra medlemmer til generalforsamlingsbeslutninger, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før ordinær generalforsamlings afholdelse eller senest sammen med begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Stk5 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.
Stk6 Vedtægtsændringer kan kun besluttes på den ordinære generalforsamling og skal vedtages med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte
Stk7 Ungdomsmedlemmer har ingen stemmeret og kan ikke bestride tillidsposter.

§4
Stk1 Den daglige ledelse af klubben varetages af bestyrelsen, som skal bestå af en formand, en kasserer og en sekretær. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.
Stk2 Generalforsamlingen vælger, for et år ad gangen, tre bestyrelsesmedlemmer, som på et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerer sig, samt hvis muligt 8 bestyrelsessuppleanter, og derudover en revisor og hvis muligt en revisorsuppleant.
Stk3 Kun et bestyrelsesmedlem kan være under 18 år, og kan kun bestride hvervet som menigt bestyrelsesmedlem. Kun en bestyrelsessuppleant kan være under 18 år.
Stk4 Regler om afbenyttelse af klubfaciliteter udarbejdes af bestyrelsen og skal udleveres ved indmeldelsen samt efter foretagne ændringer.

§5

Klubbens regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Pr. 30/6 foretages afslutning med status og driftregnskab og der udfærdiges et budget for det følgende regnskabsår. Regnskabet forelægges revisoren sammen med det tilhørende bilagsmateriale. Det reviderede regnskab samt det nye budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§6
Stk1 Fastsættelse af indskud og kontingent foretages på generalforsamlingen.
Stk2 Indskud skal mindst svare til 3 md. kontingent. Kontingent opkræves af kassereren halvårlig.

§7

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Kvitteringafgivelse for kontingenter og andre ydelser som tilgår klubben samt generalforsamlingsbesluttede og driftmæssige betalinger, kan foretages bindende af kassereren alene, herunder dispositioner på klubbens giro- og bankkonti.

§8
Stk1 Optagelse, såvel som eksklusion, af medlemmer i klubben, forestås af bestyrelsen og kan indankes på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk2 Personer på 15 år og derover, optages som medlemmer. Personer under 15 år, optages som ungdomsmedlemmer.
Stk3 Kun bestyrelsen har nøgler til klubbens lokale, men bestyrelsen kan, efter ansøgning og mod depositum, udlåne nøgler til medlemmer som jævnligt deltager i klubbens aktiviteter. Dog kan medlemmer under 18 år ikke få nøgler.
Stk4 Ungdomsmedlemmer under 12 år skal ledsages af et voksent medlem.  
Dataklub.dk design version 2.0 af Miichael Larsen / Maj 2006